Adatvédelem

Adatvédelem - Bevezetés

Adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok feldolgozásának jellegéről, terjedelméről és céljáról (továbbiakban: "adatok") online kínálatunkban és az ahhoz kapcsolódó weboldalakkal, funkcióikkal és tartalmaikkal, valamint külső online jelenlétekkel, például a Social Media Profile (továbbiakban: együttesen "online ajánlatok") kapcsolatban. Az alkalmazott kifejezések, például az "adatkezelés" vagy az "adatkezelő" tekintetében az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikkében szereplő fogalommeghatározásokra hivatkozunk.

Általános információk az adatok feldolgozásához

A feldolgozott adatok típusai

 • Személyes adatok (pl. név, cím).
 • Kapcsolattartási adatok (pl. e-mail cím, telefonszám).
 • Tartalmi adatok (pl. szövegbevitel, fénykép, videó).
 • Látogatottsági adatok (pl. látogatott webhelyek, érdeklődés a tartalomhoz, hozzáférési idő).
 • Meta- / kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-cím).

Az érintett személyek kategóriái

 • Az online ajánlatok látogatói és felhasználói (továbbiakban "felhasználó").
 • Online üzletünket igénybevevő ügyfelek (továbbiakban "felhasználók").

Az adatkezelés célja

 • Az online ajánlatok, funkciók és tartalmak ellátása.
 • Az összes megrendelés feldolgozása, beleértve az összes szükséges fizikai folyamatot, különösen a csomagküldést, illetve az esetleges üzleti visszatérítést garancia esetén.
 • A felhasználók kérdéseinek megválaszolása és a felhasználókkal való kommunikáció.
 • Biztonsági intézkedések miatt.
 • Közönségmérés / Marketing miatt.

Alkalmazott kifejezések

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító (pl. cookie) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;"

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett minden művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés).

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni."

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják."

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja."

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel."

Megfelelő jogi alapok

Európai Adatvédelmi Rendelet

GDPR 2. szakasz - Tájékoztat ás és a személyes adatokhoz való hozzáférés, 13. cikk - Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik.

GDPR II. fejezet - Elvek, 6.cikk - Az adatkezelés jogszerűsége 1. pont A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: a, - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; b, - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; c, - az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; d, - az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; f, - az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Illetve a 7. cikk - A hozzájárulás feltételei

Együttműködés a megbízások feldolgozóival és Harmadik féllel

Adatfeldolgozásunk során adatokat osztunk meg más személyekkel és cégekekkel (szerződéses feldolgozóval vagy harmadik féllel), továbbítjuk ezeket, vagy egyéb módon biztosítunk hozzáférést. Ez kizárólag törvényes engedély alapján történik. pl. pénzforgalmi szolgáltatónak a szerződés teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk 1/b. pont alapján, Ön elfogadja a jogi kötelezettséget és a törvényes érdekekeken alapulást (pl. ügynökök, webhoszterek stb. használata).

Megrendelés esetén az Ön adatai, különösen a fizetési és szállítási szolgáltatók által, feldolgozásra kerülnek.

Amennyiben harmadik felet bízunk meg az adatok feldolgozására az úgynevezett "megbízások feldolgozására vonatkozó szerződéssel", a GDPR 28. cikke alapján történik.

Kiegészítés fizetési adatokhoz

A fizetési adatok az interneten keresztül kerülnek megadásra. Speciális integráció által a megrendelési folyamatban semmikor sem tudunk hozzáférni a fizetési adatokhoz, ezáltal nem vagyunk ezen az adatok feldolgozói. Ezeket kizárólag a fizetési szolgáltatók dolgozzák fel:

Hitelkártya és a Paypal fizetés
SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxemburg
Az adatvédelmi felelősség a dataprotection@six-group.com címen érhető el.

Klarna Sofortüberweisung
Klarna Bank AB (publ)
Sveavägen 46
111 34 Stockholm
Svédország
Az adatvédelmi felelősség a datenschutz@klarna.de címen érhető el.

Ratepay
RatePAY GmbH
Franklinstraße 28-29
10587 Berlin
Az adatvédelmi felelősség a privacy@ratepay.com címen érhető el.

Kiegészítés a szállítási információkhoz

Az ügyfeleinknek nyújtott megfelelőbb szolgáltatások érdekében harmadik féllel dolgozunk együtt, aki feldolgozza a csomagkövetési számokat és részletesen közzéteszi a csomagok státuszát az ügyfelek számára. Harmadik fél:

parcelLab GmbH
Schillerstrasse 23a
80336 München
Németország
Az adatvédelmi felelősség az info@parcellab.com címen érhető el.

Harmadik országba történő adatátvitel

Amennyiben harmadik országban (az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EEA) kívül), harmadik fél szolgáltatásainak használatával, illetve adatok harmadik fél általi közzétételével vagy továbbításával kapcsolatos adatokat dolgozzuk fel, csak akkor valósul meg, amennyiben eleget tesz (előre) szerződéses kötelezettségeinknek a beleegyezése alapján jogi kötelezettség vagy jogi érdekünk alapján. Adataikat jogi vagy szerződéses engedéllyel feldolgozzuk vagy a GDPR 44. cikke (különleges feltetételek teljesülése) értelmében egy harmadik országban hagyjuk feldolgzoni. Ez azt jelenti például, hogy a feldolgozás különleges garancia ellenében történik, például a hivatalosan elismert adatvédelmi szint (pl. Egyesült Államok "Privacy Shield") révén, vagy a hivatalosan elismert szerződéses kötelezettségek (ún. "általános szerződéses feltételek") alapján történik.

Visszavonás

Elállási jog

Joga van korábbi hozzájárulásának jövőbeli hatállyal való visszavonásához. GDPR 7. cikk 3. pont

Ellenkezési jog

Az adatok jövőbeli feldolgozását bármikor kifogásolhatja GDPR 21. cikk. Az ellenkezés különösen a közvetlen relám célú feldolgozás ellen történhet.

A felhasználók jogai

"Jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon" - GDPR 15. cikk - Az érintett hozzáférési joga (1. pont.)

Jogosult arra, hogy az Önnel kapcsolatos adatok kiegészítését és helyesbítését kérje. - GDPR 16. cikk

Jogosult arra, hogy az Önnel kapcsolatos adatokat töröltesse - GDPR 17. cikk és korlázoztassa - GDPR 18. cikk.

GDPR 20. cikk - Az adathordozhatósághoz való jog

GDPR 77. cikk - A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Reklámcélú adathasználat

Adatait a vásárlási élmény javítása érdekében használjuk fel. Ehhez a már meglévő információkat hívjuk segítségül: internetes kapcsolat, operációs rendszer, az oldal látogatásának dátuma és ideje, illetve az Ön által előhívott adatok és információk. Adatainak reklámcélra való felhasználását bármikor lemondhatja. Ehhez kérjük küldjön nekünk e-mailt, levelet vagy faxot. Kapcsolat

Hírlevél

A következő információkkal tájékoztatjuk hírlevelünk tartalmáról, valamint a regisztrációs, feladó és statisztikai értékelési eljárásokról, valamint a kifogásolási jogáról. A hírlevélre való feliratkozással Ön elfogadja az átvételt és a leírt eljárásokat.

A hírlevél tartalma: A hírleveleket, e-maileket és egyéb elektronikus értesítéseket hirdetési információkkal (továbbiakban: hírlevél) kizárólag a címzett beleegyezésével vagy jogi engedélyével küldjük. A hírlevélre, amelynek tartalmát konkrétan ismertették, való regisztrálás a felhasználók hiteles hozzájárulását jelenti annak küldéséhez. Hírlevelünkben információkkal szolgálunk termékeinkről és további információkról (pl. biztonsági utasítások), ajánlatokról, promóciókról és cégünkről.

Double-Opt-In és naplózás: A hírlevelünkre történő regisztráció ún. Double-Opt-In eljárással történik. Ez azt jelenti, hogy a bejelentkezés után kapott e-mailtben meg kell erősíteni a regisztrációt. Ez a megerősítés szükséges ahhoz, hogy senki se regisztrálhasson külső e-mail címmel. A hírlevélre való jelentkezés bejegyzésre kerül, annak érdekében, hogy a regisztrációs folyamatot a jogszabályi követelményeknek megfelelően igazolja. Ez magában foglalja a bejelentkezési és a visszaigazolási idő tárolását, valamint az IP-címet. Hasonlóképpen, mint a szállítási szolgáltatóknál tárolt adatok módosításai is naplózódnak.

Bejelentkező adatok: A hírlevélre való feliratkozáshoz elegendő az e-mail cím megadása. Opcionálisan kérünk azonban egy nevet, hogy a hírlevélben személyesen megszólíthassuk.

A hírlevél küldése, valamint a kapcsolódó mérés a címzettek beleegyezésén alapul. GDPR 6. cikk 1/a. pont, GDPR 7. cikk a TKG 107. § (2) bekezdésével összefüggésben, vagy amennyiben nem szükséges a beleegyezés a direktmarketingben való jogos érdekünk alapján GDPR 6. cikk 1/f pont a TKG 107. § 2-3 bekezdésével összefüggésben.

A regisztrációs folyamat naplózása a törvényes érdekeken alapul GDPR 6.cikk 1/f pont. Érdeklődésünk egy felhasználóbarát és biztonságos hírlevél-rendszer használatában rejlik, amely mind üzleti érdeklődésünket, mind a felhasználók elvárásait szolgálja.

Felmondás / Visszavonása

Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat, vagyis visszavonhatja a beleegyezését. A hírlevél visszavonására vonatkozó hivatkozás a hírlevél végén található. A megadott e-mail címeket legfeljebb három évig megőrzhetjük jogos érdekünk alapján, illetve, hogy előzetes hozzájárulást tudjon tanúsítani, mielőtt töröljük. Ezen adatok feldolgozása a követelések elleni védelem céljára korlátozódik. Egyéni törlési kérelem bármikor lehetséges, feltéve, hogy egyúttal megerősítésre kerül az egyezmény korábbi létezése.

Szállítási szolgáltató

A hírlevél az Amazon Web Services, 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, United States szolgáltatón keresztül történik. A szolgáltató németországi adatközpontot működtet, amelyet email küldésre használnak. A szállítási szolgáltatás adatvédelmi irányelvei itt találhatóak: https://aws.amazon.com/en/privacy/ . A szállítási szolgáltató törvényes érdekeinken alapul. DPGR 6. cikk 1/f pont, illetve DPGR 28. cikk 3.pont.

Az igénybevétel az Amazon AWS termékre "Simple Email Service" korlátozódik. Következésképpen csak az aktuális hírlevél küldése része az adatfeldolgozásnak, mivel az Amazon AWS részéről nincs strukturált bejelentés a személyes adatokról.

Cookie-k és tiltakozási jog direkt reklám esetén

A "Cookie-k" olyan kis fájlok, amelyeket a felhasználók számítógépein tárolnak. Különböző információk tárolhatók a cookie-kon belül. A cookie-kat elsősorban a felhasználó (vagy az eszköz, amelyen a cookie-kat tárolják) információ tárolására használják egy online ajánlat során tett látogatás alkalmával vagy után. Az ideiglenes cookie-k vagy „Session-Cookie-k“ vagy „transiente cookie-k" azok a cookie-k, amelyeket a felhasználó elhagy egy online szolgáltatásból és bezárja a böngészőt. Egy ilyen cookie-ban például el lehet menteni az online boltban vagy a bejelentkezési státuszban lévő bevásárlókosár tartalmát. Az„permanent“ vagy „persistent“ kifejezés olyan cookie-kra utal, amelyek a böngésző bezárása után is tárolódnak. Például a bejelentkezési állapot menthető, ha a felhasználók több nap elteltével látogatták. Hasonlóképpen, egy ilyen cookie-ban tárolhatók a felhasználók érdekei, amelyeket mérési vagy marketing célokra használnak. A „Third-Party-Cookie-k" olyan cookie-k, amelyeket az online ajánlatot kezelő személyektől eltérő szolgáltatók nyújtanak (egyébként, ha csak ezen cookie-król van szó „First-Party Cookie-król“ beszélünk).

Ideiglenes és állandó cookie-kat is használhatunk, amelyek az adatvédelmi nyilatkozatban szerepelnek.

Amenyiben a felhasználók nem akarják a cookie-k tárolását a számítógépükön, kérelmezniük kell a böngésző rendszerbeállításaiban a letiltást. A mentett cookie-k törölhetők a böngésző rendszer beállításaiban. A cookie-k kizárása ezen online ajánlat funkcionális korlátozásaihoz vezethet.

Az online marketing célokra használt cookie-k használatának általános ellentmondása sokféle szolgáltatásban, különösen nyomon követés esetén, megtalálható az amerikai weboldalon http://www.aboutads.info/choices/ vagy az EU webhelyén https://www.youronlinechoices.com/ lehet . Ezenkívül a cookie-k tárolása a böngésző beállításain keresztül kapcsolható ki. Kérjük, vegye figyelembe, hogy így az online ajánlat nem minden funkcióját használhatja.

Google Analytics "anonymize IP" kiterjesztéssel

Ez a weboldal a Google Analytics statisztikai alkalmazását használja. A Google Analytics szintén használ „cookiek-at”, amelyek az Ön számítógépének merevlemezén tárolódnak, és a website használatának elemzését teszik lehetővé. A cookiek által létrejött információk (kizárólag az Ön IP-azonosítója) arról, hogy Ön hogyan használja a weboldal, a Google USA-ban lévő szerverére kerülnek és ott kerülnek mentésre. A Google kiértékeli ezeket az információkat arra vonatkozólag, hogy Ön hogyan használja a weboldalt, milyen website aktivitást folytat. Személyes adokat itt sem kerülnek kiadásra. (GDPR 6. cikkének 1./f. pont)

A Google a Titoktartási Megállapodás alapján garantálja az európai adatvédelmi jogszabályok betartását ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

A Google ezeket az információkat használja fel számunkra, hogy értékelje az online felhasználók által kínált ajánlataink használatát, jelentéseket készítsen az online ajánlatokban szereplő tevékenységekről, és további szolgáltatásokat nyújtson ezen online ajánlat és az internethasználat szolgáltatásaival kapcsolatban. Ebben az esetben a feldolgozott adatokból pszeudonim felhasználói profilok jöhetnek létre.

A Google Analytics szolgáltatást kizárólag aktivált IP-névtelenítéssel használjuk. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók az IP-címet a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő országaiban lerövidíti. Csak kivételes esetekben fog teljes IP címet küldeni a Google szerverére az Egyesült Államokba, és ott rövidíteni.

A felhasználó böngészője által benyújtott IP-cím nem lesz összevonva a Google által szolgáltatott más adatokkal. A felhasználók megakadályozhatják a cookie-k tárolását a böngésző szoftverek megfelelő beállításával; A felhasználók megakadályozhatják a Google által a cookie által generált adatok összegyűjtését, valamint az online ajánlat használatával és az ilyen adatok Google által történő feldolgozásával a böngésző plug-in letöltését és telepítését a következő linken: http: // tools .google.com / dlpage / gaoptout? hl = DE .

A Google további adatfelhasználásáról, bérbeadási és ellentmondási lehetőségeiről, olvassa el a Google adatvédelmi irányelveit ( https://policies.google.com/technologies/ads ) és a Google hirdetési hirdetések beállításait ( https: // adssettings.google.com/authenticated ).

A felhasználók személyes adatai 14 hónap elteltével törlésre vagy névtelenítésre kerülnek.

Google Universal Analytics

A Google Analytics szolgáltatást a "Universal Analytics" -ként alkalmazzuk. A "Universal Analytics" a Google Analytics egy olyan folyamata, amelyben a felhasználói elemzés álnevesített felhasználói azonosítóra épül, és így a különböző eszközök használatával (ún. "Cross-device tracking") felhasználói álneves profilok kerülnek megalkotásra.

Célcsoportképzés a Google Analytics szolgáltatással

A Google Analytics szolgáltatással csak azokat a felhasználókat érjük el, akik érdeklődést mutatnak online kínálatunk által, vagy akik bizonyos jellemzőkkel rendelkeznek (pl. érdeklődés az adott témában vagy az általuk meglátogatott termékek) Weboldalak), amelyeket elküldünk a Google-nak (ami az ún. "remarketing" ill. "Google Analytics-Audiences"). A Remarketing Audiences segítségével szeretnénk biztosítani, hogy hirdetéseink megfeleljenek a felhasználók érdeklődésének.

Google Adwords és Conversion-Messung

A weboldal a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“) szolgáltatásait alkalmazza (GDPR 6. cikkének 1./f. pont).

A Google a Titoktartási Megállapodás alapján garantálja az európai adatvédelmi jogszabályok betartását ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

A Google AdWords online hirdetési eszköz segítségével a Google hirdetési hálózatán (pl. Keresési eredményekben, videókban, webhelyeken stb.) hozhatunk létre hirdetéseket az ez iránt érdeklődő felhasználóknak. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy konkrétabb hirdetéseket jelenítsenek meg az online kínálatunkon belül, illetve csak azokat a hirdetéseket jelenítsük meg, amelyek potenciálisan megfelelnek az érdeklődési körüknek. Például amikor egy felhasználó olyan hirdetést lát, amelyeket más online ajánlatokban keres. Ez a remarketing. E célból a Google hirdetési hálózata és egyéb webhelyeinkhez való hozzáférés után a Google azonnal létrehoz egy Google kódot, ún. (Re)marketing-Tag-et, Web beacon-t (láthatatlan grafika vagy kódot) a weboldalon. Ennek segítségével a felhasználó egyéni cookie-kat tárolhat. Cookie helyett hasonló technológiát is alkalmazhat. A fájlban tárolásra kerül, mely webhelyeket látogatta meg a felhasználó, milyen tartalmak után érdeklődött, és mely linkekre kattinott rá.

Továbbá egy egyedi „Conversion-Cookie“ kapunk. A cookie segítségével kapott információkat a Google a konverziós statisztikák generálására használta . Azonban névtelen felhasználók számát tapasztaljuk, akiket a hirdetésre kattintva egy Conversion-Tracking-Tag -gel ellátott oldalra irányította át. Mégsem kapunk olyan információt, amely személyesen azonosítaná a felhasználókat.

A felhasználók adatait a Google hirdetési hálózata álnevesíti. A Google például nem tárolja és dolgozza fel a felhasználók nevét vagy e-mail címét, hanem feldolgozza a releváns adatokat sütit érintő módon álnevesített felhasználói profillal. Vagyis a Google szemszögéből nézve a hirdetéseket nem egy kifejezett személynek kezeli és jeleníti meg, hanem a cookie-k tulajdonosainak, függetlenül attól, hogy ki az a cookie tulajdonos. Ez nem érvényes, ha a felhasználó kifejezetten engedélyezte a Google számára, hogy az adatokat álnevesítés nélkül dolgozza fel. A felhasználókról összegyűjtött információkat továbbítják a Google-nak és tárolják a Google szerverein az Egyesült Államokban.

A Google további adatfelhasználásáról, bérbeadási és ellentmondási lehetőségeiről, olvassa el a Google adatvédelmi irányelveit ( https://policies.google.com/technologies/ads ) és a Google hirdetési hirdetések beállításait ( https: // adssettings.google.com/authenticated ).

Facebook-Pixel, Custom Audiences és Facebook-Conversion

Ezen a weboldalon egy írországi Facebook Pixel korlátozottan integrált (Website-Custom-Audience-Pixel). A Pixel által a weboldal használatáról található információk (pl. információ a megtekintett termékekről) Önnek pl. abban segítenek, hogy Facebook fiókjában az előnyben részesített termékek jelenjenek meg. Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, vagy EU-ban Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

A Facebook a Privacy Shield Megállapodás szerint hitelesített, amely garantálja az európai adatvédelmi jogszabályok betartását ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active ).

A Facebook-Pixel segítségével egyrészt a Facebook meghatározhatja a hirdetések megjelenítésének célcsoportját (az úgynevezett "Facebook-Ads") az online ajánlatunk látogatóinak. Ennek megfelelően a Facebook Pixel segítségével megjelenítjük a Facebook hirdetéseket, amelyeket csak azoknak a Facebook-felhasználóknak küldenek el, akik érdeklődést mutatnak az online ajánlataink iránt, vagy akiknek bizonyos funkciói vannak (pl. érdeklődés bizonyos témákban vagy az általuk meglátogatott termékeken) Weboldalak határozzák meg), amelyet továbbítunk a Facebook úgynevezett "Egyéni közönségének"). A Facebook képpont segítségével meg szeretnénk győződni arról, hogy Facebook-hirdetéseink összhangban vannak a felhasználók potenciális érdeklődésével, és nem bosszantóak. A Facebook-Pixel segítségével nyomonkövethetjük a Facebook hirdetések hatékonyságát statisztikai és piackutatási célok esetén is, amelyben látható, hogy a felhasználót átirányították-e a weboldalunkra a Facebook-hirdetésre való kattintás után (úgynevezett „Conversion“).

Az adatok Facebook általi feldolgozása a Facebook adatkezelési politikájának része. Ennek megfelelően a Facebook Hirdetések bemutatására vonatkozó általános megjegyzések a Facebook adatkezelési politikájában ismertetettek: https://www.facebook.com/policy . A Facebook Pixelről és annak működéséről részletes információkért látogasson el a Facebook súgójába: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 .

Ön kifogásolhatja a Facebook Pixel használatát és az adatok felhasználását a Facebook hirdetések megjelenítéséhez. A Facebookon megjelenített hirdetések típusainak meghatározásához a Facebook által létrehozott oldalra léphet, és követheti a használati alapú hirdetési beállítások utasításait: https://www.facebook.com/settings?tab=ads . A beállítások függetlenek a platformtól, azaz minden eszközön, például asztali számítógépen vagy mobileszközön is alkalmazhatóak.

Kifogásolhatja a cookie-k használatát a méréshez és promóciós célokra a Hálózati Reklám Kezdeményezés deaktiválási oldalán keresztül ( http://optout.networkadvertising.org/ ) és az amerikai weboldalon ( http://www.aboutads.info/choices) vagy az európai weboldalon ( http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ ).

Bing Ads

Jogos érdekünk alapján (online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdasági működéséhez fűződő érdekünk alapján - GDPR 6. cikk 1.pont ) online ajánlatunkat a Conversion- und Tracking-Tool „Bing Ads“ der Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA alapozzuk. A Microsoft tárolja a cookie-kat a felhasználók eszközein annak érdekében, hogy a felhasználók elemezhessék az online ajánlatunk használatát, amennyiben a felhasználók a Microsoft Bing-hirdetéssel (úgynevezett "konverziós mérés") keresztül jutottak hozzá online ajánlatunkhoz. A Microsoft és mi így felismerjük, hogy valaki rákattintott egy hirdetésre, átirányították az online ajánlatunkra, és elérte a korábban meghatározott céloldalt (a "konverziós oldal" néven). Csak azon felhasználók száma ismeretes, akik Bing hirdetésre kattintottak és átirányították őket a konverziós oldalra. Nincs IP-cím tárolás. A felhasználók személyazonosítására vonatkozó személyes adatok nem állnak rendelkezésre.

A Microsoft a Privacy Shield Megállapodás szerint hitelesített, amely garantálja az európai adatvédelmi jogszabályok betartását ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active ).

Amennyiben a felhasználók nem akarnak részt venni a Bing hirdetések nyomonkövetési folyamataiban, akkor deaktiválhatja a cookie beállítását böngészőbeállításokban vagy a Microsoft opt-out oldalán: http://choice.microsoft.com/ -DE / opt-out .

A Microsoft Bing hirdetések adatvédelméről és cookie-jairól további információt a Microsoft adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement .

intelliAD

A weboldal az intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München internetes elemzési szolgáltatást használja. Az anonimizált használati adatokat rögzítik és összesítik annak érdekében, hogy megtervezzék és optimalizálják a weboldalt, és ezekből az adatokból álnevesített felhasználási profilokat készítsenek. Az intelliAd követés használata helyi cookie-k tárolását eredményezi. Az anonimizált használati adatokat és - profilokat a weboldal üzemeltetője, valamint az intelliAd más ügyfelei felhasználhatják a felhasználói érdekek azonosítására, anélkül, hogy bármilyen következtetést lehetne levonni személyazonosságára vonatkozóan, mint weboldal látogató. Jogában áll kifogásolni a jövőben az (anonimizált) adatok tárolását. Használja ehhez az intelliAd opt-out funkciót.

Online jelenlét a közösségi médiában

Az online jelenlétet a közösségi hálózatokon és platformokon keresztül tartjuk fenn, hogy kommunikálhassunk az aktív ügyfelekkel, érdeklődőkkel és tájékoztathassuk őket szolgáltatásainkról.

Ez esetben arra is utalunk, hogy az Európai Unió területén kívüli felhasználók adatai is feldolgozhatók. Ez kockázatot jelenthet a felhasználók számára, például megnehezítheti a felhasználók jogainak érvényesítését. A Privacy Shield által hitelesített amerikai szolgáltatók vállalják az EU adatvédelmi előírásainak betartását.

Továbbá, a felhasználók adatait piackutatás, valamint promóciós célokra dolgozzák fel. Például felhasználói profilok hozhatók létre a felhasználói viselkedésből és az ebből eredő felhasználói érdekekből. A profilokat viszont használhatjuk például arra, hogy hirdetéseket helyezzenek el azon platformokon belül és azon kívül, amelyek összhangban vannak a felhasználók érdekeivel. E célból a cookie-kat általában a felhasználók számítógépein tárolják, ahol a felhasználó viselkedését és a felhasználók érdeklődéseit tárolják. Továbbá a használati profilokban az adatok a felhasználók által használt eszközöktől függetlenül is tárolhatók (különösen, ha a felhasználók a megfelelő platformok tagjai és bejelentkeznek hozzájuk).

A felhasználók személyes adatainak feldolgozása a felhasználóink ​​hatékony tájékoztatásán és a felhasználókkal folytatott kommunikációval kapcsolatos törvényes érdekeinken alapul. GDPR 6. cikk 1/f. Amennyiben a felhasználók hozzájárulnak az adatfeldolgozáshoz az érintett szolgáltatóknál (pl. beleegyezésüket adják, pl. jelölőnégyzet bejelölésével vagy egy gomb megerősítésével), akkor a feldolgozás jogalapja GDPR 6. cikk 1/a. és GDPR 7. cikk.

Az adott feldolgozás részletes leírása és az ellenkezési lehetőségek (opt-out) a szolgáltató alábbi információit tartalmazzák.

Az információkérések és a felhasználói jogok érvényesülése esetén rámutatunk, hogy ezeket a szolgáltatók leghatékonyabban igénylik. Csak a szolgáltatók férhetnek hozzá a felhasználók adataihoz, és közvetlenül megteszik a megfelelő intézkedéseket és információt szolgáltatnak. Amennyiben további segítségre van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Biztonsági intézkedések

A GDPR 32. cikke értelmében a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

Az intézkedések magukban foglalják az adatok titkosságát, integritását és rendelkezésre állását azáltal, hogy ellenőrzik az adatokhoz való fizikai hozzáférést, valamint a vonatkozó hozzáférést, betekintést, nyilvánosságra hozást, rendelkezésre állást és elválasztást. Olyan eljárásokat is létrehoztunk, amelyek biztosítják az adatvédelmi jogok fenntartását, az adatok törlését és a reakciókat az adatok veszélyeztetése esetén. Továbbá a személyes adatok védelmét már a hardverek, szoftverek és eljárások fejlesztésében vagy kiválasztásában is figyelembe vesszük, az adatvédelem elvének megfelelően, a technológiai tervezés és a magánéletbarát alapértelmezett beállítások szerint - GDPR 25. cikk.

Termék- és rendelés értékelések

A szolgáltatás minőségének és az általunk kínált termékek minőségének megőrzése érdekében az üzleti tranzakció befejezése után kérjük a felhasználók értékelését. Ez az üzleti tranzakciók lebonyolítására irányuló down-stream folyamatnak tekintendő.

Megrendeléseit és megrendelési adatait a Net Reviews SAS "Real Reports" minősítési portálján dolgozzuk fel.

Bármilyen probléma felmerülése esetén, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, mindig próbálunk megfelelő megoldást találni, így kérjük, először akkor értékeljen, amennyiben már lehetőséget adott a probléma megoldására.

A Net Reviews SAS egy francia, RCS Marseille 750 882 375 szám alatt bejegyzett korlátolt felelősségű társaság az ügyfél-vélemények összegyűjtésére szolgáló informatikai megoldások szolgáltatója.

Az értékelések és az ügyfél beleegyezik a személyes adatok gyűjtésével, feldolgozásával és terjesztésével kapcsolatos jogszabályok ilyen adatok feldolgozásával kapcsolatos betartásába.

Az értékelések garantálják az ügyfelek, a felhasználók és a webhely látogatóinak a tárolt személyes adatokhoz való hozzáférések jogosultságát, illetve az adatok módosításához, javításához, blokkolásához, törléséhez vagy az adatok feldologzásának ellenzéséhez való jogosultságát.

A következő adatok kerülnek továbbításra a Net Review SAS-hoz, és kerülnek feldolgozásra a minősítésekhez:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Dátum és megrendelés szám
 • A megrendelt termék neve és belső és nemzetközi referenciái (GTIN / ISDNF)

A következő adatok kerülnek közzétételre az értékeléssel:

 • Keresztnév
 • A név első betűje
 • Osztályzat és megjegyzés
 • Az értékelés napja (dátum) és ideje
 • A megrendelés vagy vásárlás időpontja
 • A megvásárolt termék

További információk a cégről itt találhatók: https://www.echte-bewertungen.com/index.php?page=mod_accueil

Részvétel az Affiliate Partner Programokban

Online ajánlatainkon belül jogos érdekünkre támaszkodunk (érdeklődés az online ajánlatok elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez) DPGR 6. cikk 1/f. pont, amelyek az Affiliate rendszer működéséhez szükségesek. Az alábbiakban felvilágosítást nyújtunk a felhasználóknak a technikai háttérről.

A szerződéses partnereink által kínált szolgáltatásokat hirdethetjük és összekapcsolhatjuk más weboldalakkal is (ún. Affiliate-Links vagy After-Buy-Systeme,, pl. amennyiben harmadik felek hivatkozásait vagy szolgáltatásait kínálják a szerződés megkötése után). A megfelelő webhelyek üzemeltetői jutalékot kapnak, ha a felhasználók követik az affiliate linkeket, majd élnek az ajánlatokkal.

Összefoglalva, online kínálatunkhoz szükséges, hogy nyomon tudjuk követni, hogy az affiliate linkek és/vagy a rendelkezésre álló ajánlatok iránt érdeklődő felhasználók kihasználják-e az affiliate linkeken vagy az online platformon kínált ajánlatokat. Ehhez az affiliate linkeket és ajánlatainkat bizonyos értékek egészítik ki, amelyek lehetnek a linkek részei vagy más módon, pl. egy cookie-ban megtalálhatóak. Az értékek közé tartoznak különösen a kiinduló weboldal (referrer), az idő, a webhely üzemeltetőjének online azonosítója, amelyen az affiliate link található, az adott ajánlat online azonosítója, a felhasználó online azonosítója, valamint a nyomon követési értékek, pl. hirdetési azonosítók, társítói azonosítók és kategorizálás.

Az általunk használt online felhasználói azonosítók álnevesített értékek. Ez azt jelenti, hogy az online azonosítók nem tartalmaznak személyes adatokat, például neveket vagy e-mail címeket. Csak segítenek annak megállapításában, hogy ugyanaz a felhasználó, aki egy affiliate linkre kattintott, vagy ajánlatunk érdekelte az online ajánlatunkon keresztül, elfogadta az ajánlatot, vagyis szerződést kötött a szolgáltatóval. Az online azonosítás azonban személyes jellegű, amennyiben a partnervállalat és az internetes azonosítás is elérhető más felhasználói adatokkal együtt. Csak így tudja a partner cég közölni, hogy a felhasználó kihasználta-e az ajánlatot, és megfizetni a bónuszt.

A Awin és a Belboonnal dolgozunk. Ezeket az úgynevezett Tracking-Cookie-kat arra használják, hogy partnereinknek megrendelés-províziós adatokkal rendelkezhessenek. Az adatok nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, csak a megrendelésre és termékekre vonatkozó információkat.

Server-Log-Files

Az ún. Server-Log-File-okon automatikusan gyűjtünk és tárolunk adatokat, amelyet a böngésző automatikusan elküld nekünk, amikor weboldalunk után érdeklődik. Ezek a következők:

 • Browsertyp és Browserversion
 • Alkalmazott operációs rendszer
 • Referrer URL
 • A hozzáférést biztosító számítógép neve (Hostname)
 • A szerver lekérésének időpontja

Ezek az adatok szolgáltatásaink minőségének biztosítására szolgálnak. Ezeket az adatokat nem lehet meghatározott személyekhez rendelni. Ezen adatok más adatforrásokkal történő egyesítése nem történik meg. Fenntartjuk a jogot ezen adatok visszamenőleges ellenőrzésére, amennyiben jogellenes felhasználásra vonatkozó konkrét tények ismertté válnak.

Az adatok törlése

Az általunk feldolgozott adatok a GDPR 17. és 18. cikke értelmében törölhetőek vagy feldolgozásukban korlátozhatóak. Amennyiben az adatvédelmi nyilatkozat kifejezetten nem rendelkezik erről, az általunk tárolt adatok törlődnek, amint azok már nem szükségesek céljukhoz, és a törlés nem ütközik a törvényi tárolási követelményekbe. Amennyiben az adatokat nem törlik, mert egyéb és törvényes célokra szükséges, feldolgozása korlátozott lesz. Ez azt jelenti, hogy az adatok blokkolva vannak, és nem más célokra nem használhatóak fel. Például olyan adatok esetében, amelyeket kereskedelmi vagy adóügyi okokból meg kell őrizni.

A német jogszabályi előírásoknak megfelelően egyes adatokat legalább 10 évig /§§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 und 4, Abs. 4 HGB értelmében/ - (könyvek, nyilvántartások, vezetői jelentések, számviteli dokumentumok, kereskedési könyvek, dokumentumok stb.) illetve legalább 6 évig /§ 257 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 4 HGB értelmében/ - (kereskedelmi levelek) kell megőrizni.

Az osztrák törvényi előírások értelmében egyes adatokat legalább 7 évig /§ 132 Abs. 1 BAO/ - (számviteli dokumentumok, nyugták/számlák, folyószámlák, bizonylatok, üzleti dokumentumok, bevétel-kiadás nyilatkozat, stb.) 22 évig a telkekkel kapcsolatban és legalább 10 évig az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra, a távközlési, a műsorszóró és a televíziós szolgáltatásokra vonatkozó dokumentumok esetében, amelyeket az EU tagországokban nem vállalkozóknak nyújtanak, és amelyekre a Mini-One-Stop-Shop (MOSS) alkalmazzák.

Törlés esetén az adatokat rendszerünk álnevesítéses eljárással felismerhetetlenné teszi, és ezáltal az visszafordíthatlanná válik.

Kapcsolatfelvétel és Jelentkezés

A velünk való kapcsolatfelvételkor (pl. kapcsolatfelvételi űrlapon, e-mailen, telefonon vagy közösségi médián keresztül), a felhasználó adatai a kérdések, problémák, egyéb kérések megoldásához és feldolgozásához a DSGVO 6. cikk, (1) bekezdés, b pontjában (a szerződéses / szerződéskötés előtti kapcsolatok összefüggésében), ill. a 6. cikk (1) bekezdés f pontjában (egyéb kérdések) érvényes. A felhasználók által szolgáltatott információk az ügyfélszolgálati rendszerben ("CRM System") vagy hasonló rendszerben tárolhatóak.

1. Hozzájárulás

Azáltal, hogy Ön a niceshops GmbH-nak jelentekzését leadta vagy regisztrált nálunk, személyes adatai számunkra álláskerésés céljából rendelkezésre állnak. Adatai a BambooHR, Software- partnerünk rendszerében tárolásra és feldolgozásra kerülnek.

2. Adatvédelem és Bizalom

Az adatvédelem fontos a számunkra. A niceshops GmbH megtesz minden szükséges szervezési és technikai intézkedést annak érdekében, hogy jelentkezése bizalmasan legyen kezelve.

3. Személyes adatainak felhasználása

A jelentkezési folyamat során a szokásos levelezés adatok, mint megszólítás, név mellett a postai cím, e-mail cím és telefonszám is mentésre kerülnek jelentkezési adatrendszerünkben. Ezen túlmenően, a jelentkezéshez elküldött dokumentumokat, mint pl. motívációs levél, önéletrajz, szakmai, oktatási és egyéb képesítések, valamint foglalkoztatási referenciákat is rögzítjük és tároljuk.

Ezeket az adatokat kizárólag a jelentkezése miatt tároljuk, értékeljük ki, dolgozzuk fel és továbbítjuk cégen belül a személyzeti osztály munkatársainak, illetve a felvételért felelős személyeknek. Adatai más cégekhez vagy a niceshops GmbH-hoz nem tartozó magánszemélyekhez nem kerülnek.

4. Tájékoztatáshoz való jog

Kérésre, szívesen átadjuk az Önről tárolt adatokat. Ezzel kapcsolatban, kérem keresse fel személyzeti osztályunkat (jobs@niceshops.com).

5. Az adatok tárolása és törlése

Adatait a jelentkezési folyamat ideje alatt, valamint esetleges foglalkoztatás idején a törvényes megőrzési időn belül tároljuk. Amennyiben jelentkezése sikeres és Ön a niceshops GmbH tagja lesz, úgy adatai és dokumentumai személyes aktájába kerülnek.

Amennyiben nem tudunk az Ön számára megfelelő helyet biztosítanai az adott időpontban, úgy fenntartjuk a jogot, jelentkezésének nyilvántartásba vételére. Ebben az esetben e-mailben értesíteni fogjuk. Amennyiben Ön ezzel nem ért egyet vagy már nem szeretne nálunk alkalmazásba kerülni, úgy bármikor lehetőséget biztosítunk személyzeti osztályunkon adatainak törlésére.

Kapcsolat

Személyes adatainak feldolgozásával vagy felhasználásával, nyilvánosságra hozatalával, helyesbítésével, zárolásával vagy törlésével kapcsolatos teendők esetében kérjük lépjen kapcsolatba velünk: magyar@cosmeterie.com

Banner reklám

Mi a látogatása során összegyűjtött adatokat Banner hirdetések megjelenítésére is használjuk.

A Bannar reklám által láthatóak azok a termékek, amelyeket oldalunkon tekintet meg, illetve azon termékek, amelyek hasonlóak (Retargeting). Mi itt csak álnéven szereplő adatokkal dolgozunk. Az Ön neve vagy e-mail címe a cookie-kban nem tárolódik.

Partnereink:
Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Franciaország.
A Criteo bejelentkezésekor egy egyedi kódot hoz létre ( „Hash”), a felhasználó azonosítása érdekében. Tájékoztatást az adatvédelmi irányelvekhez itt talál: http://www.criteo.com/de/privacy/full-privacy-text/. Továbbá, ezen a címen információt kaphat a szolgáltatás kikapcsolásáról is.

YouTube Plugins alkalmazása

A videók a "YouTube" platformjával a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA szolgáltatóval vannak összeköttetésben. Adatvédelmi szabályzat: https://www.google.com/policies/privacy/ , Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated .

Adyen Hitelkártyás fizetés

A hitelkártyás fizetés feldolgozását partnerünk, Adyen BV végzi (Simon Carmiggelstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam). A csalások megelőzése és felderítése érdekében IP-címét, számlázási és kézbesítési címét, valamint a kézbesítési információkat továbbítjuk Adyen BV partnerünknek. Az Adyen BV az adatokat a hitelkártya-csalás elleni védelem érdekében elmenti. Számos adat kódolt formában kerül továbbításra. További információ: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.